Pracuj pro Silicon Valley profiq

Soutěž

Ve dnech 24.- 27.září 2018 jste mohli najít náš tým ve vestibulu FEI, VŠB v Ostravě.
Soutěžilo se o jeden z pěti Raspberry PI!

NAŠIMI 5 VÝHERCI JSOU:
Tomáš Chalupa
Tatiana Oškrobaná
Filip Hanzlík
Lukáš Krais
Mikuláš Mascautanu

Děkujeme všem zúčastněným.

Zastav se, zeptej se, soutěž s profiqem i příště!

 

Pravidla soutěže o Raspberry PI

1.           Pořadatelem soutěže o Raspberry PI (dále jen „soutěž“) je společnost profiq s.r.o., IČO 24660761, se sídlem Nad Okrouhlíkem 2365/17, Libeň, 180 00 Praha 8 (dále jen „pořadatel“).
2.           Soutěž bude probíhat od 24. 9. 2018 do 27. 9. 2018 v budově fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen „škola“).
3.           Soutěže se může zúčastnit každý student školy. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním či obdobném poměru k pořadateli a jejich rodinní příslušníci.
4.           Soutěžící musí správně odpověď na tři soutěžní otázky uvedené na soutěžním lístku. Soutěžící stanoveným způsobem vyplní soutěžní lístek a vhodí ho do soutěžního boxu umístěného na stánku profiq v budově VŠB, FEI. Soutěžní lístky jsou k dispozici na stánku profiq v budově VŠB, FEI. Každý soutěžící může vyplnit pouze jeden soutěžní lístek. Soutěžící, který vyplní více soutěžních lístků, bude ze soutěže vyřazen.
5.           Výhrou v soutěži je Raspberry PI v hodnotě 1244,- Kč včetně DPH (dále jen „výhra“). Celkem bude v soutěži předáno pět výher pěti výhercům.
6.           Výběr výherců proběhne slosováním soutěžních lístků. Vylosováno bude 5 výherců. Losování výherců proběhne dne 1.10. 2018 v 13 hod na adrese Studentská 6202/17, Ostrava. Do slosování budou zařazeny pouze soutěžní lístky, na kterých budou správně zodpovězeny všechny tři otázky, uvedeny úplné kontaktní údaje (jméno, příjmení, emailová adresa a telefonní číslo) a udělen souhlasu se zpracováním osobních údajů. Na losování jste srdečně zváni.
7.           Výherci budou zveřejněni uvedením svého jména a příjmení na internetové stránce www. pracujprosiliconvalley.cz a vyrozuměni písemně na uvedenou e-mailovou adresu s výzvou k potvrzení účasti v soutěži a s pokyny k osobnímu vyzvednutí výhry. Nárok na výhru je možné uplatnit u pořadatele nejpozději do 21.10.2018. Předpokladem předání výhry je řádná identifikace soutěžícího dle údajů, které uvedl při vyplnění soutěžního lístku. Pokud výherce ve výše uvedené lhůtě z jakéhokoli důvodu svůj nárok na výhru neuplatní, ztrácí na ní nárok. Pořadatel nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení e-mailu výherci nebo odpovědí ze strany výherců.
8.           Výhry budou výhercům předány osobně dle pokynů pořadatele. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána, nemá nárok výhru reklamovat, ani nárokovat žádné věcné nebo finanční protiplnění hodnotě výhry. Udělení výhry soutěžícímu závisí výhradně na uvážení pořadatele, na udělení výhry nevzniká nárok. Pořadatel neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.
9.           Pořadatel, jakožto správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) informuje soutěžící, že jejich osobní údaje budou zpracovány na základě jejich souhlasu, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo za účelem identifikace soutěžícího, předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a dále v rozsahu jméno a příjmení za účelem zveřejnění výherců ve sdělovacích prostředcích, na webových stránkách, facebookový stránkách, pokud zveřejnění souvisí s touto soutěží. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Bez poskytnutí souhlasu ke zpracovávání údajů účast soutěžícího není možná. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži. Soutěžící bere na vědomí, že má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
10.       Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla anebo podmínky či soutěž bez udání důvodu pozastavit či zrušit. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na email [email protected].